Images – Ethiopia

Ethiopia Photos

 

Pre-dawn St Mary’s Day Ceremony – Axum, Ethiopia Pre-dawn St Mary’s Day Ceremony – Axum, Ethiopia
Hamer Children – Omo Valley, Ethiopia Hamer Children – Omo Valley, Ethiopia
Abraha Atsbeha church – Tigray Region, Ethiopia Abraha Atsbeha church – Tigray Region, Ethiopia
Shopkeeper – Jinka, Omo Valley, Ethiopia Shopkeeper – Jinka, Omo Valley, Ethiopia
Curious girl - Axum, Ethiopia Curious girl - Axum, Ethiopia
Christmas Morning at Bole Medhane Alem Church – Addis Ababa, Ethiopia Christmas Morning at Bole Medhane Alem Church – Addis Ababa, Ethiopia
Karo warrior – Kolcho, Omo Valley, Ethiopia Karo warrior – Kolcho, Omo Valley, Ethiopia
Morning clouds - near Mergab, Tigray Region, Ethiopia Morning clouds - near Mergab, Tigray Region, Ethiopia
Cooking bread – Dorze, Ethiopia Cooking bread – Dorze, Ethiopia
Priest in Axum - Ethiopia Priest in Axum - Ethiopia
Fasiladas’ Palace – Gonder, Ethiopia Fasiladas’ Palace – Gonder, Ethiopia
Mursi Warriors – Omo Valley, Ethiopia Mursi Warriors – Omo Valley, Ethiopia

Some of my blogs about Ethiopia:
The Tribes That Time Forgot  Ethiopia 1
More Tribes That Time Forgot  Ethiopia 2
Seeking the Ark of the Covenant Ethiopia 3